[1]
จันทรเขตต์ธ., “ปัญหาในการบังคับใช้พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 ในกรณีการซื้อขายและการเช่าอสังหาริมทรัพย์”, GJL, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 190-207, 1.