[1]
จารุโณปถัมภ์จ. และ เคณาภูมิส., “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม”, GJL, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 208-231, 1.