[1]
พรหมภาพท. และ วงศ์สุรวัฒน์โ., “ปัจจัยที่ก่อให้เกิด ‘ประชานิยม’ ทางการเมืองไทย ปี พ.ศ. 2549 – 2553”, GJL, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 232-251, 1.