[1]
จิราวรรธนสกุลส., “รูปแบบภาวะผู้นำของหัวหน้าสถานีตำรวจภูธร ในจังหวัดขอนแก่น”, GJL, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 252-269, 1.