[1]
จินารัตน์ว., “อิทธิพลภาวะผู้นำที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมองค์กรและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากร สังกัด มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย”, GJL, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 1-26, 1.