[1]
ใจเที่ยงธ., เถาว์ชาลีป., อัคฮาดน., และ แก้วหานามก., “แนวคิดรัฐ-เขตแห่งวัฒนธรรม : ข้อเสนอบนความหลากหลายทางชีวชาติพันธุ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนชาติพื้นเมือง”, GJL, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 55-68, 1.