[1]
สืบประเสริฐกุลว., “สถานะของปัจเจกชนภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศสมัยปัจจุบัน”, GJL, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 69-94, 1.