[1]
โชติอนันต์ป., “รัฐ ธุรกิจ ประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาย่านนิมมานเหมินท์ จังหวัดเชียงใหม”, GJL, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 95-120, 1.