[1]
บุญกลัดบ., “การประเมินเครื่องมือธรรมาภิบาล : การมีส่วนร่วมและการเสริมแรงพลังชุมชน”, GJL, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 121-140, 1.