[1]
คุ้มทรัพย์ก., “สิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาป่าชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี”, GJL, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 141-157, 1.