[1]
กมลเขตส., “สภาพการปรับตัวและแนวทางการบริหารจัดการผู้สูงอายุในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับชุมชน : กรณีศึกษาอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์”, GJL, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 159-174, 1.