[1]
เลิศรัตนรังษีว. และ วันทะนะส., “การปฏิวัติการคมนาคมกับการรวมศูนย์อำนาจของรัฐในสยาม พ.ศ. 2435-2475”, GJL, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 203-216, 1.