[1]
ละมุลร. และ ศีลพิพัฒน์เ., “การนำโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไปสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษาตำบลนาแก อำเภอ คำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร”, GJL, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 217-236, 1.