[1]
แฝดสุระว. และ แนรอทเ., “ความสนใจและความต้องการของเยาวชนในการประกอบอาชีพ ด้านการเกษตร: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ”, GJL, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 237-249, 1.