[1]
วีระพันธ์พงศ์อ., “บทวิจารณ์หนังสือ: The Public Administration Theory Primer โดย George Frederickson and Kevin B. Smith”, GJL, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 248-255, 1.