[1]
เคณาภูมิส., “ปรัชญาการวิจัย: ปริมาณ คุณภาพ”, GJL, ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 22-55, 1.