[1]
บุญกอบป., “นวัตกรรมท้องถิ่นว่าด้วยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ”, GJL, ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 56-70, 1.