[1]
อิงคถาวรวงศ์ว., “การศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติ: จากวันนั้น.. เราเดินทางมาไกลเท่าไร”, GJL, ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 71-93, 1.