[1]
เชื้อบัวเย็นณ., “การจัดการภาครัฐกับการเสริมสร้างพลังอำนาจพลเมือง: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น”, GJL, ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 94-119, 1.