[1]
ทัพมงคลป., “การสร้างธรรมาภิบาลโดยเครื่องมือธรรมาภิบาล”, GJL, ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 120-144, 1.