[1]
วะชุมส. และ นิ่มตลุงอ., “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร”, GJL, ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 145-161, 1.