[1]
กลยาณีย์ธ. และ กิตติเลิศไพศาลจ., “ทัศนคติของประชาชนต่อการบริการของสำนักทะเบียน ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร”, GJL, ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 162-172, 1.