[1]
ไชยนัดค., มารี เคนป., และ คชโคตรป., “แนวทางการแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาของเทศบาลตำบล: กรณีศึกษำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์”, GJL, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 149-168, 1.