[1]
เจิมสิทธิประเสริฐก. และ ศรียากูลธ., “การพัฒนาศักยภาพของประชาชนและอำนาจของชาติด้วยการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพผู้ฝึกสอนกีฬา”, GJL, ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 1-31, 1.