[1]
อุดมกิจมงคลช., “แนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารการพัฒนาเมืองของเทศบาลนครสกลนคร”, GJL, ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 76-96, 1.