[1]
เพียรสบายพ., ทวะชาลีย., และ แก้วหานามก., “ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์”, GJL, ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 132-150, 1.