[1]
สุขดีอ., คำสุขเ., และ สุวรรณมงคลป., “การก่อตั้งและบทบาททางการเมืองของสาขาพรรคการเมืองไทย ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550”, GJL, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 72-89, 1.