[1]
แก้วร่องคำพ., “แนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลคำชะอี อำเภอค าชะอีจังหวัดมุกดาหาร”, GJL, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 134-154, 1.