[1]
ศรีบุรมย์จ., “แนวทางการพัฒนาระบบการบริการประกันตัวผู้ต้องหาชั้นสอบสวน สถานีตำรวจภูธรคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร”, GJL, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 155-174, 1.