[1]
อร่ามเมืองป., “บทวิจารณ์หนังสือ: วิถีคนนอก โดย เสกสรรค์ ประเสริฐกุล”, GJL, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 175-187, 1.