[1]
แก้วหานามก., “บทบรรณาธิการ”, GJL, ปี 4, ฉบับที่ 1, 1.