[1]
วารสารการบริหารปกครองบ., “บทบรรณาธิการ”, GJL, ปี 3, ฉบับที่ 1, 1.