[1]
แก้วรุณาอ., “แนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์”, GJL, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 125-139, 1.