แก้วหานามก. “บทบรรณาธิการ”. วารสารการบริหารปกครอง, ี 5, ฉบับที่ 1, 1, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88402.