วงศ์สุรวัฒน์โ. “การปกครองของสยามก่อนการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ.2435”. วารสารการบริหารปกครอง, ี 5, ฉบับที่ 1, 1, น. 1-21, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88405.