ศรีโภคางกุลศ. “การสร้างความปรองดองผ่านระบบจารีตประเพณีกับข้อจำกัด เรื่องความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กรณีศึกษาการสร้างความปรองดองภายใต้ระบบเซียร์ ประเทศโซมาเลีย”. วารสารการบริหารปกครอง, ี 5, ฉบับที่ 1, 1, น. 22-43, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88423.