อัคฮาดน. “กรอบมโนทัศน์เบื้องต้นเกี่ยวกับ ‘ประชาธิปไตยชุมชน’ ในฐานะกลไกของการจัดบริการสาธารณะแนวใหม่สำหรับประเทศไทยในศตวรรษที่ 21”. วารสารการบริหารปกครอง, ี 5, ฉบับที่ 1, 1, น. 44-79, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88424.