สนั่นนารีและพลโทน., และ ธุวะนุติป. “ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง”. วารสารการบริหารปกครอง, ี 5, ฉบับที่ 1, 1, น. 97-120, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88431.