แจ่มใสธ., นรนิติผดุงการจ., และ นันทเพ็ชรก. “การศึกษาวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการนำนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไปปฏิบัติในจังหวัดสุรินทร์”. วารสารการบริหารปกครอง, ี 5, ฉบับที่ 1, 1, น. 121-4, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88438.