สุพรฑ. “ook eview: s the merican entury ver?”. วารสารการบริหารปกครอง, ี 5, ฉบับที่ 1, 1, น. 283-91, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88536.