โตประยูรณ., และ รัฐฉัตรานนท์ว. “ปัญหาความขัดแย้งเรื่องเขตแดนไทย-กัมพูชา กรณีกัมพูชายื่นคำร้องขอให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก) ตีความพิพากษา”. วารสารการบริหารปกครอง, ี 5, ฉบับที่ 1, 1, น. 180-93, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88540.