พงษ์ทรัพย์ว. “อุปสรรคการทำธุรกรรมโอนเงินกลับประเทศของแรงงานเมียนมาร์ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์”. วารสารการบริหารปกครอง, ี 5, ฉบับที่ 1, 1, น. 194-06, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88544.