กิจกุศลส., และ เลิศธรรมเทวีป. “บทวิเคราะห์ความตกลงทางการค้าในระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ประโยชน์ และผลกระทบต่อระบบกฎหมายไทย”. วารสารการบริหารปกครอง, ี 5, ฉบับที่ 1, 1, น. 207-33, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88558.