อัศวนิเวศน์ห., พัวศิริว., และ เลิศธรรมเทวีป. “การบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของงานวรรณกรรมบนสื่อดิจิทัล”. วารสารการบริหารปกครอง, ี 5, ฉบับที่ 1, 1, น. 234-52, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88570.