แก้วหานามก. “บทบรรณาธิการ”. วารสารการบริหารปกครอง, ี 4, ฉบับที่ 2, 1, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88625.