กัลยาณมิตรภ. “การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศกลุ่มนอร์ดิก”. วารสารการบริหารปกครอง, ี 4, ฉบับที่ 2, 1, น. 17-37, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88627.