ทะไกรราชภ. “พื้นที่ชายแดนกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้”. วารสารการบริหารปกครอง, ี 4, ฉบับที่ 2, 1, น. 38-56, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88628.