แก้วหานามก., และ แก้วหานามพ. “รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบ การดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์”. วารสารการบริหารปกครอง, ี 4, ฉบับที่ 2, 1, น. 82-98, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88630.