เจิมสิทธิประเสริฐก., และ อัคฮาดน. “ความหวาดกลัวต่ออาชญากรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์”. วารสารการบริหารปกครอง, ี 4, ฉบับที่ 2, 1, น. 120-46, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88632.