จารุโณปถัมภ์จ., และ เคณาภูมิส. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม”. วารสารการบริหารปกครอง, ี 4, ฉบับที่ 2, 1, น. 208-31, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88637.